דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
נחל חדרה ופרטי התקשרות: מוקד 106, ווטסאפ 053-4000106

הבהרה משפטית

כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לעיריית חדרה בלבד אלא אם צוין אחרת בגוף האתר.

אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר  המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית חדרה ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית חדרה חובה איזו שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

עיריית חדרה ו/או תאגידים עירוניים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים לעיריית חדרה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראות דין, ההסכם, מסמכי המכרז, צו ארנונה וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי העירייה ו/או אצל הגופים העירונים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.

מאגר הנתונים של חוקי העזר נועד לשמש כלי עזר למשתמש והחומר המובא בו אינו מחייב ואינו בא במקום העיון בפרסום חוקי העזר ברשומות.

על המשתמש לקחת בחשבון כי יתכן ונערכו שינויים ועדכונים נוספים בחוקי העזר כנוסחם במאגר.

עיריית חדרה אינה מתחייבת שהמאגר נקי משגיאות או מטעויות והמשתמש במאגר המידע עושה כן בכפוף לכך.

עיריית חדרה, משקיעה משאבים רבים בפיתוח האתר, ייתכן וישנם דפים שאינם מונגשים ו/או עדיין לא נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים להנגשתם. כמו כן, אנו ממשיכים במאמצים לשימור הנגשת האתר.

אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי עיריית חדרה אלא בידי גורמים אחרים.

קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד, אין לעיריית חדרה שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר עיריית חדרה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשה ו עם מפעילי האתרים האמורים.

תאריך עדכון: 14-11-2016