דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה

הודעה לציבור - נוהל החזר אגרת חנייה

 

מי שחנה בזמן או במקום, שבו החניה נאסרה או הוגבלה בחוק העזר לחדרה (העמדת רכב וחנייתו), תשנ"א-1990, שילם אגרת חנייה, בנסיבות בהן לא היה צורך בהסדר אגרת חניה, וקיבל דו"ח, רשאי להגיש בקשה להחזר אגרת החנייה ששולמה.

 על מנת לקבל החזר עבור תשלום אגרת החנייה, במקום חנייה אסור, יש להגיש בקשה בכתב למחלקת החנייה (בטלפון: 04-6184020, בדואר לכתובת : רח' עין גב 5 חדרה, או באמצעות דוא"ל: hanaya@mileon.co.il),

ולצרף את המסמכים הבאים:

 אסמכתא להוכחת תשלום אגרת החניה (כגון: תדפיס איזי פארק, צילום כרטיס חנייה ממדחן, פירוט חיוב מאפליקציית פנגו/ סלופארק הכולל את תאריך ושעת הפעלת החניה, וכיוצ"ב).

  1. העתק דו"ח החנייה שנרשם בגין עבירת החנייה שביצע אותו רכב שבגינו שולמה אגרת החנייה במועד ובשעה הרלוונטיים.
  2. צילום תעודת זהות של בעל הרכב.
  3. צילום שיק בנקאי ו/או אישור חשבון בנק לצורך השבת ההחזר הכספי.

 למען הסר ספק יובהר כי אין בהשבת אגרת החנייה בכדי לפגוע בתוקפו של דו"ח החנייה ואין לראות בבקשת ההחזר משום בקשה לביטול הדו"ח ו/או להוות עילה כלשהי לביטולו.

 מחלקת חנייה – אגף ביטחון ואכיפה

עיריית חדרה

 

תאריך עדכון: 14-07-2020