דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה

הודעה לציבור - פירוק ופינוי אסבסט בית ספר חב"ד בנים, רחוב הרב קוק 4

 

ביום רביעי, 22 ביולי, בין השעות 8:00 בבוקר עד 18:00 בערב, תבוצע עבודה לפירוק ופינוי אסבסט מגג בית ספר חב"ד בנים, רחוב הרב קוק 4.

העבודה תתבצע על-ידי קבלן אסבסט מורשה, ובהתאם להיתר מאת המשרד להגנת הסביבה.

לפי סעיף 39(א)(2)לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א-2011, ולתנאי היתר העבודה שבידינו, הרינו ליידע את ציבור המשתמשים באתר העבודה ובקרבתו בדבר העבודה המתוכננת, ולהנחות לעניין כללי ההתנהגות המתאימים.

חשיפה לאבק אסבסט עלולה לסכן את הבריאות, ובמהלך ביצוע העבודה יינקטו אמצעים למניעת אבק. כמו כן, על מנת להימנע מחשיפה לאבק, על המשתמשים במבנים הגובלים באתר העבודה - במרחק של עד 50 מטרים מאתר העבודה - לנקוט אמצעי זהירות במהלך ביצוע העבודה, המפורטים להלן:

  1. לסגור את פתחי המבנים (חלונות ודלתות) הפונים לאתר העבודה.
  2. לכבות מזגנים היונקים אוויר מבחוץ.
  3. להימנע משהייה ממושכת מחוץ למבנה ובקרבת אתר העבודה.

תאריך עדכון: 19-07-2020